Versión en Chino Clásico - Tratado II de GONG SUN LONG ZI 白馬論公孫龍子

De Gongsunlongzi
Saltar a: navegación, buscar

〔白馬論〕

「白馬非馬,可乎?」曰:「可。」曰:「何哉?」曰:「馬者,所以命 形也。白者,所以命色也。命色者,非命形也,故曰白馬非馬。」

曰:「有白馬,不可謂無馬也。不可謂無馬者,非馬也?有白馬為有馬, 白之非馬,何也?」

曰:「求馬,黃、黑馬皆可致。求白馬,黃、黑馬不可致。使白馬乃馬也 ,是所求一也,所求一者,白者不異馬也。所求不異,如黃、黑馬有可有 不可,何也?可與不可其相非明。故黃、黑馬一也,而可以應有馬,而不 可以應有白馬,是白馬之非馬審矣。」

曰:「以馬之有色為非馬,天下非有無色之馬也。天下無馬,可乎?」

曰:「馬固有色,故有白馬。使馬無色,有馬如已耳,安取白馬?故白者 非馬也。白馬者,馬與白也;馬與白馬也,故曰:白馬非馬也。」

曰:「馬未與白為馬,白未與馬為白。合馬與白,復名白馬,是相與以不 相與為名,未可。故曰:白馬非馬,未可。」

曰:「以有白馬為有馬,謂有白馬為有黃馬,可乎?」曰:「未可。」曰 :「以有馬為異有黃馬,是異黃馬於馬也。異黃馬於馬,是以黃馬為非馬 。以黃馬為非馬,而以白馬為有馬;此飛者入池,而棺槨異處;此天下之 悖言亂辭也。」

曰:「有白馬,不可謂無馬者,離白之謂也。是離者有白馬不可謂有馬也 。故所以為有馬者,獨以馬為有馬耳,非有白馬為有馬。故其為有馬也, 不可以謂馬馬也。」

曰:「白者不定所白,忘之而可也。白馬者,言定所白也。定所白者,非 白也。馬者無去取於色,故黃、黑皆所以應。白馬者,有去取於色,黃、 黑馬皆所以色去,故唯白馬獨可以應耳。無去者非有去也。故曰:白馬非 馬。」

Herramientas personales